Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním stránky vyjadrujete súhlas s ich používaním a uchovávaním. Súhlasím

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti e-SPA, s.r.o.
so sídlom Slovenská 46, 040 01 Košice
IČO: 50490915, DIČ: 2120350221, IČ DPH: SK2120350221
zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, Vložka č.: 39873/V
pre predaj tovaru, výrobkov a služieb formou elektronického obchodu „www.eshop-spa.eu“


 1.    Úvodné ustanovenia

1.1.        Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na portáli www.eshop.spa.eu (ďalej len ako “eshop“) je obchodná spoločnosť e-SPA, s.r.o., IČO: 50490915, so sídlom Slovenská 46, 040 01 Košice, telefonický kontakt: 0950549871, emailová adresa: info@eshop-spa.eu (ďalej len ako “predávajúci").

1.2.        Spoločnosť e-SPA,s.r.o., Slovenská 46, 040 01 Košice, zapísaná v OR Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, Vložka č.: 39873/V, IČO: 50490915  (ďalej len „predávajúci“) vydáva nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a návštevníkom portálu nakupujúceho prostredníctvom eshop-u (ďalej len „kupujúci“) pre predaj tovaru, výrobkov a služieb formou eshop (ďalej len „VOP“). Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré vznikajú v procese uzatvárania kúpnej zmluvy ako aj po uzavretí kúpnej zmluvy.

1.3.        Tieto VOP sú v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Zároveň tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a zákazníkom. Sú verejne dostupné na internetovej stránke predávajúceho v spodnej časti stránky „www.eshop-spa.eu“ a na každej podstránke.

 

 1.    Definície pojmov

2.1.        Tovar: všetok tovar, ktorý má predávajúci vo svojej ponuke v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Konkrétny tovar musí byť vždy presne definovaný v kúpnej zmluve, aby nebolo možné zameniť ho s iným tovarom

2.2.        Kúpna cena: hodnota tovaru, určená predávajúcim uvedených na stránkach eshopu alebo v dostupnej cenovej ponuke.

2.3.        Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do právneho vzťahu so spoločnosťou e-SPA, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronickej alebo písomnej objednávky na eshop-e, poštou alebo e-mailom.

2.4.        Kúpna zmluva: zmluva, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho voči kupujúcemu previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu. Za kúpnu zmluvu sa na účely eshop-u považuje odoslaný a prijatý objednávkový formulár uvedený na internetovej stránke predávajúceho, ktorého obsah je predávajúcim akceptovaný momentom dodania tovaru.

2.5.        Zmluvné strany: znamená predávajúceho a kupujúceho spoločne. Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

2.6.        Dodanie tovaru: znamená jeho doručenie na adresu určenú v kúpnej zmluve. Pokiaľ nebolo v kúpnej zmluve dohodnuté inak, za dodanie tovaru sa nepovažuje jeho vyloženie.

2.7.        Obchodný zákonník: zákon číslo 513/1991 Zb. v platnom znení.

2.8.        Občiansky zákonník: zákon číslo 40/1964 Zb. v platnom znení.

2.9.        Zákon o ochrane spotrebiteľa: zákon číslo 250/2007 Z. z. v platnom znení.

2.10.     Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji: zákon číslo 108/2000 Z. z. v platnom znení.

 

 1.    Objednanie tovaru

3.1.        Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok. Vybraný tovar zobrazený na stránkach predávajúceho kupujúci vloží tlačidlom "KÚPIŤ". Následne má možnosť pokračovať v nákupe alebo prejsť k vytvoreniu objednávky ním vybraného tovaru.

3.2.        Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať, poprípade upraviť. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom „POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. O prijatí objednávky dodávateľom je následne kupujúci informovaný odoslaním potvrdzujúceho e-mailu.

3.3.        Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde predávajúcemu skôr, ako predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky kupujúcemu.

3.4.        Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky kupujúceho (ďalej len "akceptácia").

3.5.        Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu.

3.6.        Predávajúci je vždy oprávnený, v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho - množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

3.7.        Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho.

 

 1.    Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1.        Základné práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci:
a) má povinnosť po akceptácii dodať kupujúcemu predmet objednávky v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabezpečiť jeho zabalenie a prepravu s ohľadom na druh a typ tovaru,
b) spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu všetky podklady potrebné na používanie tovaru, hlavne návod na použitie v Slovenskom jazyku, daňový doklad, dodací list,
c) má právo na riadne zaplatenie kúpnej ceny v súlade s ustanoveniami VOP.

4.2.        Základné práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci:
a) má právo na riadne dodanie objednaného tovaru v množstve, kvalite a termíne dodania v súlade s VOP,
b) má povinnosť riadne zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v objednávke,
c) má právo a povinnosť prevziať riadne dodaný tovar a potvrdiť prevzatie svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

 1.    Dodacie podmienky

5.1.        Tovar bude kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na internetovej stránke predávajúceho pri príslušnom tovare v katalógu tovarov, alebo v lehote dohodnutej medzi kupujúcim a predávajúcim. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.

5.2.        Objednaný tovar je možné odobrať osobne v prevádzke predávajúceho v dohodnutom čase, odviezť vlastnou prepravu alebo je možné ho zaslať zmluvnou prepravnou spoločnosťou, ktorú si kupujúci vyberie spomedzi ponúkaných prepravcov pri objednávaní tovaru. Pokiaľ sa tovar nachádza na sklade, odosielaný je do dvoch pracovných dní od prijatia platby na náš účet alebo sa odošle na dobierku ak si to takto kupujúci zvolí. Pri  tovare ktorý je na objednávku, termín odoslania závisí od výrobných kapacít a veľkosti objednávky, kedy bude tovar odoslaný. Objednaný tovar vyrábaný na objednávku je po úhrade celej sumy vrátane DPH  zaradený do výroby. Štandardne sa takýto tovar odosiela do 2-4 týždňov po zaradení do výroby.

5.3.        Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku kuriérskou službou, plynúť dňom doručenia akceptácie predávajúceho kupujúcemu. Pokiaľ je tovar hradený vopred bankovým prevodom na účet dodávateľa uvedenom v zaslaných pokynoch k platbe, priamou platbou platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány tretej strany alebo prostredníctvom účtu PayPal, dodacia lehota začína plynúť dňom pripísania plnej uvedenej sumy na účet dodávateľa.

5.4.        Cena prepravy je odvodená od váhy, rozmerov tovaru a regiónu, kam sa tovar odosiela. V našom eshop-e nachádza tovar s rozmermi, pri ktorých je potrebné spolupracovať s viacerými prepravcami. Pri väčších objemoch zasielaného tovaru je efektívnejšie prepravovať tovar objednanou kusovou kamiónovou prepravou s ktorou priamo spolupracujeme. Takúto prepravu je potrebné vopred telefonicky, písomne alebo osobne dohodnúť.

5.5.        V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.

5.6.        Pred dodaním tovaru je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom spresnenia času dodania. Rovnako je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho aj v prípade, ak je predpoklad, že bude s dodaním tovaru meškať. V tomto prípade je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradný termín plnenia alebo náhradné plnenie.

5.7.        Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

5.8.        Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín tento stav oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

5.9.        Mechanické poškodenie tovaru v nepoškodenom obale je povinný kupujúci bezodkladne po zistení oznámiť predávajúcemu, najneskôr však do 3 kalendárnych dní od dodania. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

5.10.     S tovarom je kupujúcemu vždy doručený daňový doklad, ktorý slúži aj ako dodací a záručný list.

 

 1.    Platobné podmienky

6.1.        Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu.

6.2.        Spôsoby platby:

-       Dobierka

-       Platba bankovým prevodom vopred pred prevzatím tovaru

6.3.        Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. V prípade, že sa jedná o kupujúceho zo zahraničia, ktorý má pridelené IČ DPH vo svojom štáte, tovar sa účtuje bez DPH.

6.4.        V kúpnej cene podľa bodu 2.2. nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu.

6.5.        Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy za objednaný tovar formou dobierky vo výške 60% z celkovej ceny objednaného tovaru vrátane nákladov na prepravu v prípade, že celková cena za objednaný tovar presahuje hodnotu 400.-€ s DPH. V prípade dohodnutej atypickej výroby alebo úpravy ponúkaného komponentu je kupujúci povinný zaplatiť cenu vo výške 100% z celkovej ceny tovaru. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho v akceptácii objednávky. Od objednávky, ktorá zabezpečovala výrobu atypických komponentov na mieru pre zákazníka sa uhradená suma nevracia ani po odstúpení od kúpnej zmluvy.

 

 1.    Záruky a reklamácie

7.1.        Záručná doba je pre konečného spotrebiteľa 24 mesiacov.

7.2.        Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov.

7.3.        Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
a) písomne v prevádzke predávajúceho
b) odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentami doručovacou spoločnosťou na adresu prevádzky predávajúceho:
e-SPA, s.r.o.
Slovenská 46
040 01 Košice
Tovar bude predávajúcim po predchádzajúcej dohode so zákazníkom a po doručení takéhoto tovaru na adresu prevádzkovateľa prijatý. Tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť. 

7.4.        Tovar zakúpený prostredníctvom internetového eshopu predávajúceho je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho, doručenej spolu s reklamovaným tovarom, podrobným popisom vady, dokladom o zakúpení a dokladom o úhrade kúpnej ceny.

7.5.        Reklamácia tovaru musí obsahovať:

 •         označenie čísla objednávky
 •         označenie predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná
 •         označenie kupujúceho a jeho poštovnej a emailovej adresy
 •         dôvod reklamácie
 •         práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú
 •         dátum a podpis

7.6.        Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

7.7.        Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu

7.8.        Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Predávajúci je pritom viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie bude kupujúcemu oznámený.

7.9.        Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.

7.10.     Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.

 

 1.    Odstúpenie od zmluvy (pre spotrebiteľov)

8.1.        V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

8.2.        Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne do prevádzky predávajúceho, alebo odoslaním tovaru na adresu prevádzky predávajúceho : Vameli, s.r.o., Slovenská 46, 040 01 Košice (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru,  tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný a bez známok opotrebenia. Tovar odporúčame vrátiť v pôvodnom obale, aby v prípade prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

8.3.        Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia kupujúceho od zmluvy, a to odoslaním zaplatenej sumy výhradne formou bankového prevodu na účet kupujúceho. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je ponúkaný dodávateľom. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

8.4.        Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

b) ak sa jedná aj o atypické výrobky z ponuky „TopSkelet“, betónových prefabrikátov alebo technológií vyrábaných na mieru pre zákazníka podľa vyšpecifikovanej objednávky z ponukového katalógu. Tento tovar nie je skladovým tvarom a vyrába sa iba na zákazku pre daného kupujúceho. V takom prípade sa uhradená suma za objednaný tovar nevracia, a to ani v prípade, že si kupujúci z akéhokoľvek dôvodu tovar neprevezme.

8.5.        Kupujúci stráca nárok na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, ak rozbalil ochranný obal tovaru, ktorý zabezpečuje jeho trvácnosť a kvalitu v procese výroby a prepravy k zákazníkovi. Pokiaľ nie je v popise tovaru uvedené inak, má sa za to, že tovar nie je dodávaný v ochrannom obale.

8.6.        Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VZOROVÝ FORMULÁR O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY ZÁKONA Č. 102/2014 Z. Z.:

Komu: e-SPA, s.r.o., Slovenská 46, 040 01 Košice; info@eshop-spa.eu

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento

tovar:  ...................................................................................................................

..............................................................................................................................

Dátum objednania......................................

Číslo objednávky:.......................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*

...........................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

.............................................................................................

Číslo bankového účtu spotrebiteľa* (ak si želáte vrátiť peniaze bankovým prevodom na Váš účet) alebo adresa spotrebiteľa* (ak si želáte vrátiť peniaze poštou) pre vrátenie platieb súvisiacich s uzavretím zmluvy:

 .............................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

...........................................................................

 

Dátum .............................

* Nehodiace sa prečiarknite

 Ak máte akékoľvek otázky - kontaktujte nás na: 0950 549 871 alebo info@eshop-spa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1.    Ochrana osobných údajov

9.1.        Prevádzkovateľ prehlasuje, že všetky osobné informácie odovzdané kupujúcim sú považované za dôverné a slúžia na naplnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Žiadne s týchto informácií nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa a v niektorých prípadoch telefón pre kontakt dopravcu so zákazníkom.)

9.2.        Kupujúci pri svojej návšteve portálu a jeho ďalšom používaním môže prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje podľa ods. 9.6. Kupujúci preto výslovne súhlasí so:

 •         spracovaním osobných údajov
 •         použitím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu podľa ods. 9.5.

9.3.        Súhlas kupujúceho nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov prostredníctvom objednávky a trvá po dobu dvoch rokov.

9.4.        Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov, prípadne dokončením registrácie, kupujúci prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Kupujúci je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

9.5.        Účelom spracovania osobných údajov podľa ods. 9.6. je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, umožnenie poskytnutia kupujúcim vyžiadaného tovaru alebo služieb, umožnenie vystavenia daňového dokladu a doručenia vyžiadaného tovaru a umožnenie zasielania reklamných ponúk predávajúceho.

9.6.        Prevádzkovateľ môže spracúvať niektoré z osobných údajov alebo záznamov osobnej povahy vymedzených v nasledujúcom rozsahu:

 •         meno a priezvisko,
 •         bydlisko alebo sídlo,
 •         emailová adresa,
 •         telefonický kontakt,

a to na dobu platnosti súhlasu kupujúceho.

9.7.        Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi kupujúceho v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. O oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže kupujúci požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.

9.8.        Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov. Kupujúci má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi požadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu tých osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

9.9.        Práva kupujúceho môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

9.10.     Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako stanovený v ods. 9.5.

9.11.     Kupujúci môže pri prevádzke portálu využívať súbory cookies, teda krátke textové súbory, ktoré internetový prehliadač kupujúceho ukladá v zariadení, pomocou ktorého kupujúci navštívi portál. Návštevou a ďalším používaním portálu kupujúci súhlasí s tým, aby boli v jeho internetovom prehliadači uložené

 •       dočasné cookies (slúžiace predovšetkým k identifikácii kupujúceho po dobu jeho prihlásenia na portáli. Dočasné cookies sa pri vypnutí internetového prehliadača kupujúceho automaticky vymažú)
 •       dlhodobé cookies (slúžiace predovšetkým k dlhodobému zachovaniu osobných nastavení internetového prehliadača kupujúceho. Dlhodobé cookies zostávajú uchované v internetovom prehliadači kupujúceho aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého kupujúci navštívi portál) a zároveň s tým, aby ich prevádzkovateľ využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. Súhlas kupujúceho trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača kupujúceho alebo zákazom používania súborov cookies súhlas kupujúceho zaniká.

 

 1. Spoločné a záverečné ustanovenia

10.1.     Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

10.2.     Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

10.3.     Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, „Všeobecné obchodné podmienky“ a „Reklamačný poriadok“ predávajúceho v znení platnom v momente odoslania objednávky.

10.4.     Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie kupujúcemu až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

10.5.     Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

10.6.     Tieto podmienky používania eshop-u nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2020.


Hore