Cookies nám umožňují poskytovat lepší služby. Používáním stránky vyjadřujete souhlas s jejich používáním a uchováváním. Souhlasím

Obchodní podmínky

obchodní společnosti e-SPA, s.r.o.
se sídlem Slovenská 46, 040 01 Košice
IČO: 50490915, DIČ: 2120350221, IČ DPH: SK2120350221
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresního soudu Košice I, oddíl: Sro, Vložka č .: 39873 / V
pro prodej zboží, výrobků a služeb formou elektronického obchodu "www.eshop-spa.eu"

 1.    Úvodní ustanovení

1.1.        Provozovatelem internetového obchodu umístěného na portálu www.eshop.spa.eu (dále jen jako "eshop") je obchodní společnost e-SPA, sro, IČO: 50490915, se sídlem Slovenská 46, 040 01 Košice, telefonický kontakt: 0950549871, emailová adresa: info@eshop-spa.eu (dále jen jako "prodávající").

1.2.        Společnost e-SPA, sro, Slovenská 46, 040 01 Košice, zapsaná v OR vedeném Okresního soudu Košice I oddíl: Sro, Vložka 39873 / V, IČ: 50490915 (dále jen "prodávající") vydává následující Všeobecné obchodní podmínky upravující vzájemné práva a povinnosti mezi prodávajícím a návštěvníkům portálu nakupujícího prostřednictvím eshop-u (dále jen "kupující") pro prodej zboží, výrobků a služeb formou eshop (dále jen "VOP"). Tyto VOP upravují právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které vznikají v procesu uzavírání kupní smlouvy i po uzavření kupní smlouvy.

1.3.        Tyto VOP jsou v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a Zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji. Zároveň jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a zákazníkem. Jsou veřejně dostupné na internetových stránkách prodávajícího v dolní části stránky "www.eshop-spa.eu" a na každé podstránce.

 

 1.    Definice pojmů

2.1.        Tovar: všechno zboží, které má prodávající ve své nabídce v době uzavření kupní smlouvy. Konkrétní zboží musí být vždy přesně definováno v kupní smlouvě, aby nebylo možné zaměnit ho s jiným zbožím.

2.2.        Kupní cena: hodnota zboží, určená prodávajícím uvedených na stránkách e-shopu nebo v dostupné cenové nabídce.

2.3.        Kupující: fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do právního vztahu se společností e-SPA, s.r.o. uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím elektronické nebo písemné objednávky na eshop-e, poštou nebo e-mailem.

2.4.        Kupní smlouva: smlouva, jejímž předmětem je závazek prodávajícího vůči kupujícímu převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a závazek kupujícího uhradit prodávajícímu za zboží kupní cenu. Za kupní smlouvu se pro účely eshop-u považuje odeslán a přijat objednávkový formulář uveden na internetové stránce prodávajícího, jehož obsah je prodávajícím akceptován momentem dodání zboží.

2.5.        Smluvní strany: znamená prodávajícího a kupujícího společně. Smluvní strana znamená kteroukoli z nich.

2.6.        Dodání zboží: znamená jeho doručení na adresu určenou v kupní smlouvě. Pokud nebylo v kupní smlouvě dohodnuto jinak, za dodání zboží se nepovažuje jeho vyložení.

2.7.        Obchodní zákonník: zákon číslo 513/1991 Zb. v platném znění.

2.8.        Občanský zákonník: zákon číslo 40/1964 Zb. v platném znění.

2.9.        Zákon o ochraně spotřebitele: zákon číslo 250/2007 Z. z. v platném znění.

2.10.     Zákon o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji: zákon číslo 108/2000 Z. z. v platném znění.

 

 1.    Objednání zboží

3.1.        Kupující si objednává zboží prostřednictvím vyplněného elektronického objednávkového formuláře uvedeného na internetové stránce prodávajícího (dále jen "objednávka") způsobem určeným v následujících ustanoveních tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek. Vybrané zboží zobrazený na stránkách prodávajícího kupující vloží tlačítkem "KOUPIT". Následně má možnost pokračovat v nákupu nebo přejít k vytvoření objednávky ním vybraného zboží.

3.2.        Kupující vyplní všechny požadované údaje uvedené v objednávce. Před definitivním odesláním objednávky má kupující možnost objednávku a zadané údaje zkontrolovat, popřípadě upravit. Kupující potvrdí objednávku tlačítkem "POTVRDIT OBJEDNÁVKU". Objednávka se považuje za odeslanou, pokud bude doručena prodávajícímu a bude obsahovat všechny požadované údaje, tj dodací a fakturační adresu se všemi v objednávkovém formuláři požadovanými údaji, e-mailový a telefonický kontakt na objednatele, název objednávaného zboží, množství a také čas a způsob dodání. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. O přijetí objednávky dodavatelem je následně kupující informován odesláním potvrzujícího e-mailu.

3.3.        Odeslanou objednávkou je kupující vázán a může ji odvolat pouze v případě, že toto odvolání dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odešle e-mail s akceptací objednávky kupujícímu.

3.4.        Prodávající pošle na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky kupujícího (dále jen "akceptace").

3.5.        Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace prodávajícího kupujícímu.

3.6.        Prodávající je vždy oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky kupujícího - množství zboží, výše kupní ceny, nákladů na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat od kupujícího autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. V případě že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem ve lhůtě stanovené prodávajícím neprovede, kupní smlouva se marným uplynutím této lhůty od počátku ruší. Smluvní strany jsou si povinny vydat vše, co si do okamžiku zrušení smlouvy plnily.

3.7.        Prodávající si vyhrazuje právo neodeslat akceptaci kupujícímu v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů zboží v katalogu zboží uvedeném na internetové stránce prodávajícího.

 

 1.    Práva a povinnosti zmluvních stran

4.1.        Základní práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající:
a) má povinnost po akceptaci dodat kupujícímu předmět objednávky v dohodnutém množství, kvalitě, termínu a zajistit jeho zabalení a přepravu s ohledem na druh a typ zboží,
b) spolu se zbožím předat kupujícímu veškeré podklady potřebné k používání zboží, hlavně návod k použití, daňový doklad a dodací list,
c) má právo na řádné zaplacení kupní ceny v souladu s ustanoveními VOP.

4.2.        Základní práva a povinnosti kupujícího
Kupující:
a) má právo na řádné dodání objednaného zboží v množství, kvalitě a termínu dodání v souladu s VOP,
b) má povinnost řádně zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v objednávce,
c) má právo a povinnost převzít řádně dodané zboží a potvrdit převzetí svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

 

 1.    Dodací podmínky

5.1.        Zboží bude kupujícímu dodáno ve lhůtě uvedené na internetové stránce prodávajícího při dotyčném zboží v katalogu zboží, nebo ve lhůtě dohodnuté mezi kupujícím a prodávajícím. Do této lhůty se započítávají pouze pracovní dny.

5.2.        Objednané zboží je možné odebrat osobně v provozovně prodávajícího v dohodnutém čase, odvézt vlastní přepravu nebo je možné jej zaslat smluvní přepravní společností, kterou si kupující zvolí jedním z nabízených přepravců při objednávání zboží. Pokud se zboží nachází na skladě, odesílaný je do dvou pracovních dnů od přijetí platby na účet dodavatele nebo se odešle na dobírku pokud si to takto kupující zvolí. U zboží které je na objednávku, termín odeslání závisí od výrobních kapacit a velikosti objednávky, kdy bude zboží odesláno. Objednané zboží vyráběné na objednávku je po úhradě celé částky včetně DPH zařazeno do výroby. Standardně se takovéto zboží zasílá do 2-4 týdnů po zařazení do výroby.

5.3.        Dodací lhůta začíná u zboží, jehož kupní cena bude kupujícím hrazena při převzetí zboží, t.j. na dobírku kurýrní službou, běžet dnem doručení akceptace prodávajícího kupujícímu. Pokud je zboží hrazeno předem bankovním převodem na účet dodavatele uvedeném v zaslaných pokynech k platbě, přímou platbou platební kartou prostřednictvím platební brány třetí strany, dodací lhůta začíná běžet dnem připsání plné výše uvedené částky na účet dodavatele.

5.4.        Cena přepravy je odvozena od váhy, rozměrů zboží a regionu, kam se zboží odesílá. V našem eshop-e nachází zboží s rozměry, při kterých je třeba spolupracovat s několika přepravci. Při větších objemech zasílaného zboží je efektivnější přepravovat zboží objednanou kamionovou přepravou se kterou přímo spolupracujeme. Takovou přepravu je nutno předem telefonicky, písemně nebo osobně dohodnout.

5.5.        V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání, případně nabídne jiný výrobek, srovnatelný s původním (náhradní plnění). V tomto případě si však musí prodávající vyžádat souhlas kupujícího.

5.6.        Před dodáním zboží je prodávající povinen kontaktovat kupujícího za účelem upřesnění času dodání. Stejně je prodávající povinen kontaktovat kupujícího i v případě, pokud je předpoklad, že bude s dodáním zboží opožděn. V tomto případě je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní termín plnění nebo náhradní plnění.

5.7.        Pokud prodávající objednané zboží nemůže dodat a kupující s prodávajícím se nedohodli na náhradním plnění, je prodávající povinen vrátit již zaplacenou kupní cenu kupujícímu do 15 dnů od uplynutí lhůty pro dodání zboží.

5.8.        Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu, počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tyto neprodleně, nejpozději do 24 hodin tento stav oznámit přepravci a prodávajícímu. Podpisem předávacího protokolu kupující potvrzuje, že zásilka byla převzata neporušena.

5.9.        Mechanické poškození zboží v nepoškozeném obalu je povinen kupující neprodleně po zjištění oznámit prodávajícímu, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od dodání. Na pozdější reklamace mechanického poškození se nebude přihlížet.

5.10.     Se zbožím je kupujícímu vždy doručen daňový doklad, který slouží i jako dodací a záruční list.

 

 1.    Platební podmínky

6.1. Kupující je povinen za zboží, jehož objednávka byla akceptována prodávajícím, řádně a včas zaplatit kupní cenu.

6.2. Způsoby platby:
- Dobírka
- Platba bankovním převodem předem před převzetím zboží

6.3. Kupní cena za zboží je cena uvedená na internetové stránce prodávajícího v době odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu. Kupní cena je uvedena včetně DPH. V případě, že se jedná o kupujícího ze zahraničí, který má přidělené IČ DPH ve svém státě, zboží se účtuje bez DPH.

6.4. V kupní ceně dle bodu 2.2. nejsou zahrnuty náklady na dopravu zakoupeného zboží, ani náklady na použití elektronických prostředků pro komunikaci.

6.5. Prodávající je oprávněn požadovat od kupujícího zaplacení zálohy za objednané zboží formou dobírky ve výši 60% z celkové ceny objednaného zboží včetně nákladů na přepravu v případě, že celková cena za objednané zboží přesahuje hodnotu 400.- € s DPH. V případě dohodnuté atypické výroby nebo úpravy nabízeného komponentu je kupující povinen zaplatit cenu ve výši 100% z celkové ceny zboží. O této skutečnosti je prodávající povinen informovat kupujícího v akceptaci objednávky. Od objednávky, která zajišťovala výrobu atypických komponentů na míru pro zákazníka se uhrazená částka nevrací ani po odstoupení od kupní smlouvy.

 

 1.    Záruky a reklamace

7.1.        Záruční doba je pro konečného spotřebitele 24 měsíců.

7.2.        Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.

7.3.        Kupující může uplatnit reklamaci:
a) písemně v provozovně prodávajícího
b) odesláním reklamovaného zboží spolu s dalšími požadovanými dokumenty doručovací společností na adresu provozovny prodávajícího:
e-SPA, s.r.o.
Slovenská 46
040 01 Košice
Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě se zákazníkem a po doručení takového zboží na adresu provozovatele přijato. Zboží odesláno zpět na dobírku nebude prodávajícím převzato, ale naopak bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět. 

7.4.        Zboží zakoupené prostřednictvím internetového eshopu prodávajícího je možné reklamovat pouze na základě písemné reklamace kupujícího, doručené spolu s reklamovaným zbožím, podrobným popisem vady, dokladem o zakoupení a dokladem o úhradě kupní ceny.

7.5.        Reklamace zboží musí obsahovat:

 •         označení čísla objednávky
 •         označení prodávajícího, kterému je reklamace určena
 •         označení kupujícího a jeho poštovní a e mailové adresy
 •         důvod reklamace
 •         práva, které se ze odpovědnosti za vady uplatňují
 •         datum a podpis

7.6.        Vybavením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

7.7.        Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu přijetí reklamace bez zbytečného odkladu

7.8.        Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu po jejím přijetí. Prodávající je přitom vázán rozhodnutím kupujícího o tom, které z práv ze odpovědnosti za vady uplatňuje. Způsob vyřízení reklamace bude kupujícímu oznámen.

7.9.        Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. Prodávající je povinen v uvedené lhůtě vydat kupujícímu písemné potvrzení o vyřízení reklamace.

7.10.     Potvrzení o přijetí reklamace, oznámení způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o vyřízení reklamace nebo zamítnutí reklamace budou kupujícímu odeslány pouze na jeho emailovou adresu.

 

 1.    Odstoupení od smlouvy (pro spotřebitele)

8.1.        Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č. 108/2000 Sb.) má kupující právo od uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží, přičemž je nezbytné, aby oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy a zakoupené zboží byly prodávajícímu doručeno v uvedené lhůtě.

8.2.        Kupující je povinen zboží vrátit buď osobně do provozu prodávajícího, nebo odesláním zboží na adresu provozovny prodávajícího: Vameli, s.r.o., Slovenská 46, 040 01 Košice (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato, ale naopak bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužívané a bez známek opotřebení. Zboží doporučujeme vrátit v původním obalu, aby v případě přepravy nedošlo k jeho poškození.

8.3.        Prodávající zboží překontroluje a přezkouší. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží ve lhůtě do 15 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, a to odesláním zaplacené částky výhradně formou bankovního převodu na účet kupujícího. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který je nabízen dodavatelem. Pokud by bylo vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započíst oproti kupní ceně. To neplatí pokud bylo zboží vráceno z důvodu, že měl vady, na které se vztahuje záruka.

8.4.        Pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak, kupující nemůže bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit.

b) pokud se jedná i o atypické výrobky z nabídky "TopSkelet", betonových prefabrikátů nebo technologií vyráběných na míru pro zákazníka podle vyspecifikované objednávky z nabídkového katalogu. Toto zboží není skladovým tvarem a vyrábí se pouze na zakázku pro daného kupujícího. V takovém případě se uhrazená částka za objednané zboží nevrací, a to ani v případě, že si kupující z jakéhokoliv důvodu zboží nepřevezme.

8.5.        Kupující ztrácí nárok na uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, pokud rozbalil ochranný obal zboží, který zajišťuje jeho trvanlivost a kvalitu v procesu výroby a přepravy k zákazníkovi. Pokud není v popisu zboží uvedeno jinak, má se za to, že zboží není dodáváno v ochranném obalu.

8.6.        Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy nebo řádného vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit si u kupujícího náhradu škody, která mu tím vznikla dle příslušných právních předpisů.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZOROVÝ FORMULÁŘ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKONA Č. 102/2014 Z. Z .:

Komu: e-SPA, s.r.o., Slovenská 46, 040 01 Košiceinfo@eshop-spa.eu

Tímto oznamuji / oznamujeme *, že odstupuji / odstupujeme * od smlouvy na tento

zboží: ................................................ .................................................. .................

.................................................. .................................................. ..........................

Datum objednání ......................................

Číslo objednávky: .......................................

Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů *

.................................................. .........................

Adresa spotřebitele / spotřebitelů *

.................................................. ...........................................

Číslo bankovního účtu spotřebitele * (pokud si přejete vrátit peníze bankovním převodem na Váš účet) nebo adresa spotřebitele * (pokud si přejete vrátit peníze poštou) pro vrácení plateb souvisejících s uzavřením smlouvy:

 .................................................. .................................................. .........................

Podpis spotřebitele / spotřebitelů * (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

.................................................. .........................

 

Datum .............................

* Nehodící se škrtněte

 Pokud máte jakékoliv dotazy - kontaktujte nás na: +421 950 549 871 nebo info@eshop-spa.eu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1.    Ochrana osobních údajů

9.1.       Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje předány kupujícím jsou považovány za důvěrné a slouží k naplnění smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Žádné z těchto informací nebudou poskytnuty třetím osobám. Výjimkou jsou informace potřebné pro přepravu zboží (jméno, příjmení, adresa a v některých případech telefon pro kontakt dopravce se zákazníkem.)

9.2.        Kupující při své návštěvě portálu a jeho dalším používáním může provozovateli poskytnout osobní údaje podle odst. 9.6. Kupující proto výslovně souhlasí se:

 •         zpracováním osobních údajů
 •         použitím osobních údajů v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu podle ods. 9.5.

9.3.        Souhlas kupujícího vstoupí v platnost okamžikem dobrovolného poskytnutí osobních údajů prostřednictvím objednávky a trvá po dobu dvou let.

9.4.        Dobrovolným poskytnutím osobních údajů, případně dokončením registrace, kupující prohlašuje, že poskytnuté údaje jsou správné, pravdivé a aktuální, v opačném případě odpovídá za případnou škodu, kterou uvedením nesprávných, nepravdivých nebo neaktuálních údajů může provozovateli způsobit. Kupující je povinen nahlásit provozovateli jakoukoli změnu svých osobních údajů.

9.5.        Účelem zpracování osobních údajů podle odst. 9.6. je umožnění vzájemné komunikace mezi kupujícím a prodávajícím, umožnění poskytnutí kupujícím vyžádaného zboží nebo služeb, umožnění vystavení daňového dokladu a doručení vyžádaného zboží a umožnění zasílání reklamních nabídek prodávajícího.

9.6.        Provozovatel může zpracovávat některé z osobních údajů nebo záznamů osobní povahy vymezených v následujícím rozsahu:

 •         jméno a příjmení,
 •         bydliště nebo sídlo,
 •         emailová adresa,
 •         telefonický kontakt,

a to na dobu platnosti souhlasu kupujícího.

9.7.        Oprávněnou osobou se rozumí osoba, která přichází do styku s osobními údaji kupujícího v rámci svého pracovněprávního vztahu nebo na základě pověření provozovatele. O sdělení totožnosti oprávněné osoby, která získává osobní údaje jménem provozovatele, může kupující požadovat na základě písemné žádosti adresované provozovateli.

9.8.        Práva kupujícího v souvislosti s ochranou osobních údajů upravuje § 28 zákona č 122/2013 Sb., Ve znění pozdějších předpisů. Kupující má zejména právo na základě písemné žádosti adresované provozovateli požadovat:

a) potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávány

b) ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracovávání osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 15 odst. 1 písm. a) až e) druhý až šestý bod zákona č. 122/2013 Sb., Ve znění pozdějších předpisů,

c) ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého provozovatel získal jeho osobní údaje na zpracovávání,

d) obecně srozumitelnou formou seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

e) opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,

f) likvidaci těch osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

g) likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,

h) blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti.

9.9.        Práva kupujícího mohou být omezeny pouze pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných dotčených osob.

9.10.    Kupující má na základě písemné žádosti právo u provozovatele nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů k jinému účelu než stanovený v ods. 9.5.

9.11.     Kupující může při provozu portálu využívat soubory cookies, tedy krátké textové soubory, které internetový prohlížeč kupujícího ukládá v zařízení, pomocí kterého kupující navštíví portál. Návštěvou a dalším používáním portálu kupující souhlasí s tím, aby byly v jeho internetovém prohlížeči uložené

 •       dočasné cookies (sloužící především k identifikaci kupujícího po dobu jeho přihlášení na portálu. Dočasné cookies se při vypnutí internetového prohlížeče kupujícího automaticky vymažou)
 •       dlouhodobé cookies (sloužící především k dlouhodobému zachování osobních nastavení internetového prohlížeče kupujícího. Dlouhodobé cookies zůstávají uchovány v internetovém prohlížeči kupujícího i po vypnutí zařízení, pomocí kterého kupující navštíví portál) a zároveň s tím, aby jejich provozovatel využil na vlastní reklamní nebo statistické účely. Souhlas kupujícího trvá po dobu zachování nastavení jeho internetového prohlížeče. Změnou nastavení internetového prohlížeče kupujícího nebo zákazem používání souborů cookies souhlas kupujícího zaniká.

 

 1. Společné a závěrečná ustanovení

10.1.     Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího.

10.2.     Všeobecné obchodní podmínky platí v tomto rozsahu a znění, ve kterém jsou uvedeny na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.

10.3.     Odesláním objednávky potvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů, "Všeobecné obchodní podmínky" a "Reklamační řád" prodávajícího ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky.

10.4.     Prodávající je vázán svou nabídkou zboží včetně jeho ceny od odeslání akceptace kupujícímu až do doby dodání zboží kupujícímu, pokud nestanoví některé ustanovení Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující vázán do doby stanovené na dodání zboží.

10.5.     Prodávající si vyhrazuje právo měnit znění Všeobecných obchodních podmínek.

10.6.     Tyto podmínky používání e shop-u nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2018.


Nahoru